Μαθητές

Αριθμός μαθητών κατά τμήμα
 
Σχολική Χρονιά 2017-2018

 
Τμήμα Αριθμός μαθητών
Α'1 20
Β'1 16
Β'2 17
Γ'1 22
Γ'2 22
Δ'1 18
Δ'2 17
Ε'1 16
Ε'2 15
Στ'1 15
Στ'2 15

 

Σύνολο

 

193