Παιχνίδια Δ' τάξης

Μαθηματικά

Μοτίβα Πολλαπλασιασμού μέχρι το 100

Παιχνίδι 1

Παιχνίδι 2

Παιχνίδι 3

Παιχνίδι 4

Παιχνίδι 5

 

Στρογγυλοποίηση στην επόμενη δεκάδα/ εκατοντάδα/χιλιάδα

Παιχνίδι 1

Παιχνίδι 2

Παιχνίδι 3

Παιχνίδι 4

 

Πρόσθεση μέχρι το 100

Πρόσθεση διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο

Πρόσθεση διψήφιου αριθμού με διψήφιο

 

Αφαίρεση μέχρι το 100

Αφαίρεση (όλες οι περιπτώσεις)

 

Δεκαδικοί Αριθμοί

Παιχνίδι 1

Παιχνίδι 2

Παιχνίδι 3

Παιχνίδι 4

Παιχνίδι 5

Παιχνίδι 6

Παιχνίδι 7

Παιχνίδι 8

 

Νοεροί υπολογισμοί πρόσθεσης τετραψήφιων

Τα παιδιά καλούνται να βρουν το άθροισμα τετραψήφιων αριθμών.

                           

 

Εφαρμογίδια για διαίρεση με πολλαπλάσια του 10

Τα παιδιά εξασκούνται σε διαιρέσεις με διαιρετέο πολλαπλάσιο του 10.